تبلیغات
تحقیقات علمی - یادگیری شگرد جرایم و حیله های قانونی

تحقیقات علمی

یادگیری شگرد جرایم و حیله های قانونی
این قسمت به دو متغیر یادگیری شگرد جرایم و متغیر یادگیری حیل قانونی تقسیم میشوند میزان یادگیری شگرد جرایم فقط برای سه جرم اصلی زنان یعنی سرقت-مواد-رابطه در نظر گرفته شده است همچنین با افزایش سابقه به میزان یادگیری افزوده میشود البته ممکن است سابقه به عنوان متغیر وابسته نیز تحلیل شود به عبارتی دیگر کسانی که شگردهای زیادتری میدانند بعدا بیشتر مرتکب تکرار جرم میشوند متغیر بعدی سواد است که با افزایش ان میزان یادگیری افزایش میابد افراد کم سواد به علت فرهنگ پائینتر که بعضا لهجه کمتر میتوانند با دیگران ارتباط برقرار نمایند همچنین قدرت درک و پذیرش افراد بیسواد در مقایسه با افراد تحصیل کرده کمتر از اخرین متغیر موئثر در این رابطه مدیریت است با مقایسه مدیریت به سمت اعمال شیوه های ارشادی از میزان یادگیری جرائم در میان زندانیان کاسته میشود چنین مدیریتی کمتر اجازه میدهد که زندانیان برای یادگیری این امور محیطی مناسب ایجاد کنند مثلا با کاهش تسلط زندانی سابقه دار بر دیگران که به وسیله مدیریت ارشادی تحقق می پذیرد به طور طبیعی یادگیری جرائم کاهش خواهد یافت
یادگیری حیل قانونی و راههای فرار از مجازات
سنجش این متغیر در قسمت یا دگیری جرائم صورت پذیرفته است میانگین نمرات حاصل برای344 نفر نمونه برابر 81/4 با انحراف معیار 98/1 میباشد نتایج این جدول مشابه تحلیل یادگیری جرائم است که افزایش مدت حبس تحمل شده و سواد موجب یادگیری بیشتر حیله های قانونی میشود در مقابل مدیریت ارشادی مانع از این نوع یادگیری و اموزش میشود
از تاثیرات دیگر زندان تاثیر بر اشتغال فرد است
تعداد کارکنان مستقل و مزد و حقوق بگیر بخش خصوصی مشاهده شده در میان مردان زندانی بسیار بیشتر از مقادیر مورد انتظار انها میباشد این مساله تا حدودی برای زنان نیز صادق است در مقابل مزد و حقوق بگیران بخش عمومی خیلی کمتر به زندان
می ایند به طور متوسط مزد بگیران بخش خصوصی و کارکنان مستقل به ترتیب2/7/ و 9/4 برابربیش از مزد و حقوق دیگران بخش عمومی به زندان واردمی شوند. البته بخشی ازاین تفاوت احتمالاً مربوط به تفاوت سواد این گروه ازکارکنان میباشد درهرحال عدم ثبات شغلی و یا استقلال شغلی منجر به کاهش هزینه مجازات شده که در شرایط یکسان سبب افزایش احتمال ارتکاب جرم میشود.
زندانی شدن فرد شاغل برای آینده شغلی اش پیامدهایی دارد عبارتند از : الف – ازدست دادن شغل ب – آینده شغلی ج- طرد اجتماعی که شامل برخورد همکاری برخورد اقوام و آشنایان ، برخورد دوستان .
الف) ازدست دادن شغل
    گرچه بین بیکاری و سابقه رابطه معنی داری مشاهده میشود ولی بدین مفهوم نیست که لزوماً بیکاری علت تکرارجرم است زیرا ممکن است این رابطه به صورت معکوس باشد یعنی کسانی که بیشترمرتکب جرم می شوند بیشتر شغل خود را ازدست داده و بیکار می شوند یکی ازنکات مهم در نوع شغل , احساسی بودن آن در رابطه با زندانی شدن فرد است هرچه این حساسیت بیشترباشد هزینه ازدست دادن شغل نیز افزایش می یابد .
    نتایج فوق نشان میدهد که با افزایش مدت حبس دفعات ازدست دادن شغل نیز افزایش می یابد همچنین فرد و حقوق دیگران بخش خصوصی درگذشته  به نسبت بیشتری شغل خود را ازدست داده اند . این امر به همان دلیلی است که قبلاًٌ ذکر شد زیرا در اثر از دست دادن شغل, افراد به طرف مشاغل خصوصی روی آورده اند درضمن با بالاتر رفتن سطح سواد نیزمیزان از دست دادن شغل افزایش می یابد.
ب ) آینده شغلی
    برای درک بهتر ازوضعیت شغلی و تاثیر زندان بر آن پیش بینی فرد نسبت به آینده شغلی  اش پرسیده شده است دراین پرسش کسانی که شاغل بوده اند اعم ازسابقه دار و بی سابقه در مقابل این سئوال که آیا فکر می کنید پس ازآزادی اززندان میتوانید به شغل سابقتان بازگردید و مشغول به کارشوید به نظرات متفاوتی ابراز داشته اند . تحلیل رگرسیون تصورنسبت به آینده شغلی نشان میدهد که مهم ترین عامل درتبیین آن وضعیت شغلی و در خدمت بخش عمومی هستند درخصوص بازگشت خود به شغل قبلی کمترین احتمال را میدهند پس ازاین متغیر افرادی قرار دارند که دارای سواد بالاتری هستند افراد باسواد مشاغلی قرار میگیرند که نسبت به زندان حساستر است و درنتیجه امید کمتری دربازگشت به کار خوددارند.
ج ) طرد اجتماعی ,
ازدیگر تاثیرات زندان در فرد زندانی  طرد اجتماعی است .
    به این صورت نحوه برخورد دوستان ؛ افراد فامیل ,و همسایگان با فرد آزاد شده اززندان در نگرش متقابل وی به دیگران تاثیر مهمی دارد. در مجموع اگر این برخورد قهر آمیز و به صورت طرد فرد از محیط باشد جدای وی ازجامعه سرعت بیشتری می یابد این نحوه برخورد  همواره به عنوان هزینه ارتکاب هر جرمی مدنظر است .
    مهمترین تاثیر در نحوه برخورد اقوام و آشنایان در ابتدا مربوط به سواد فرد می باشد باافزایش تحصیلات طرد اجتماعی نیز بیشتر می شود. این امر بدان علت است که افراد باسواد به نسبت بیشتری دارای اطرافیان تحصیل کرده می باشد پس از سواد ، میزان عدم اطلاع دیگران اززندانی شدن فرد دارای اهمیت است. با افزایش این متغیر طرد دربین اقوام وآشنایان کاهش می یابد . پس ازآن عامل که در  تعیین  طرد اجتماعی تاثیر بیشتری را داراست باافزایش سن فرد بر شدت طرد افزوده میشود این امر نیزناشی از آن استکه افراد با سنین بالاتر عمدتاً معاشر هم سن و سالهای خود هستند. و این افراد نسبت به انحرافات اجتماعی حساسیت بیشتری دارند درمقابل جوانان به این مساله اهمیت کمتری میدهند . عامل بعد نوع جرم است طرد اجتماعی برای جرائم خشونت ( ضرب و جرم وقتل )
 و خلاف کمتر معنی پیدا می کند . به عبارت دیگر ازنظر عاملان رفتار این  2جرم لزوماً دررده جرائم ازقبل برنامه ریزی شده و سیستماتیک قرار نمیگیرد و امری است که امکان دارد برای هرکسی به طور ناخواسته نیز رخ دهد .
طرداجتماعی شامل : الف) برخورد همکاران  ب ) برخورد اقوام و آشنایان  ج ) برخورد دوستان      می شود.
الف ) برخورد همکاران
    مهم ترین متغیر موثر بر تبیین نحوه  برخورد همکاران در فرد می باشد احتمالاً افراد با سوادتر دارای همکاران تحصیل کرده تری نیز می باشند و طبیعی است که آنها نسبت به زندانی شدن فرد حساسیت داشته و عکس العمل منفی ازخود نشان میدهد متغیر بعدی سابقه است و چون اولین آزادی اززندان فرد فاقد سابقه ای بیش ازیک بار بوده لذا ورود این متغیر درمعامله نامفهوم می نماید بنابراین باید سابقه را نسبت به نحوه برخورد همکاران  یعنی افرادی که در محیط های خاص کار می کنند که در اثر زندانی شدن با آنها برخورد منفی صورت نمی گیرد درواقع هزینه زندان برایشان کمتر است در آینده بیشتر مرتکب تکرار جرم می شوند و بالاخره افرادی که در زمان وقوع اولین جرم سن بیشتری داشته اند برخورد همکارانشان کمتر قهرآمیز بوده و این امر هم احتمالاً مربوط به این حقیقت میشود که همکاران این افراد دارای سن بیشتری میباشد درنتیجه طرد اجتماعی درمیان گروههای همکار مسن تر کمتر اتفاق می افتد.
ب) برخورد اقوام و آشنایان
    با افزایش سن فعلی زندانیان میزان طرد اجتماعی اقوام و آشنایان کاهش می یابد زیرا معمولاً افراد مسنی که دست به ارتکاب جرم می زنند خانواده هایشان کم سوادتر و دارای سوء سابقه هستند و طبیعی است که محبوس شدن آنها طرد اجتماعی کمتری را درپی دارد  ولی پس از حذف تاثیر این عامل مشخص میشود که درشرایط یکسان سنی آنها که دراولین جرم دارای سنین بالاتری بوده اند  بیشترموارد طرد اجتماعی قرارگرفته اند متغیر بعدی که نقش مهمی دربین طرد اجتماعی اقوام دارد مربوط به نحوه ارتکاب جرم می باشد زنانی که به صورت باندی  و شراکتی و خارج از محیط خانواده  مرتکب جرم شده اند بیشتر مورد طرد اقوام قرار می گیرند . بالاخره مجرمین سرقت در مقایسه با جرائم دیگر وضع نامناسب تری از نظر طرد اجتماعی دارند یکی ازعلل این امر مربوط به ترس می باشد که اقوام فرد ازسرقت اموالشان بدل راه داده اند.

ج) برخورد دوستان
    سنجش این متغیر مشابه برخورد اقوام و آشنایان می باشد اولین نکته  قابل توجه تفاوت موجود دربرخورد اقوام  و دوستان با فرد زندانی است به این ترتیب که دوستان برخورد متوسطی دارند ولی اقوام و آشنایان به سمت طرد و بی اعتنایی و بی اعتمادی گرایش بیشتر دارند و فاصله این 2 برخورد بر طور متوسط برابر نصف فاصله 2 مقوله طیف می باشد زندانیان معتاد نسبت به دیگر مجرمین از طرف دوستان خود بیشتر مورد طرد قرار گرفته اند درمقابل زندانیان محکوم به جرائم  مالی ازاین نظر با مشکل کمتری مواجه هستند علت این امر بیشتر ازآن جا ناشی می شود که اکثر جرائم مالی ناشی ازعدم انجام تعهدات است و ازنظر عموم مردم مترادف جرمهای دیگر مثل سرقت دررابطه تلقی نمی شود.

نظرات() 
free Nintendo Switch
سه شنبه 7 آذر 1396 07:16 ب.ظ
آن مانند شما افکار من را یاد می گیرید! به نظر می رسد که خیلی چیزها را درک کنید
این، مانند شما کتاب الکترونیکی در آن یا چیزی نوشتید.
من احساس می کنم که شما فقط می توانید با برخی از٪ انجام دهید تا کمی خانه پیام را فشار دهید.
با این حال به جای آن، این وبلاگ فوق العاده است.
خواندن فوق العاده مطمئنا برگشتم
How can I increase my height after 18?
سه شنبه 28 شهریور 1396 06:12 ق.ظ
This is a good tip particularly to those fresh to the blogosphere.
Simple but very accurate information… Many thanks for sharing this one.
A must read post!
Foot Pain
دوشنبه 16 مرداد 1396 05:41 ق.ظ
Howdy, I think your blog could possibly be having
internet browser compatibility issues. When I look at your blog in Safari, it
looks fine however, when opening in Internet Explorer, it's got some overlapping
issues. I merely wanted to provide you with a quick heads up!

Besides that, wonderful website!
How do you prevent Achilles tendonitis?
جمعه 13 مرداد 1396 04:49 ب.ظ
Hey! Do you know if they make any plugins to safeguard
against hackers? I'm kinda paranoid about losing everything
I've worked hard on. Any suggestions?
Aracely
یکشنبه 24 اردیبهشت 1396 11:02 ب.ظ
Hello to every body, it's my first pay a visit of this blog; this website contains remarkable and genuinely excellent information in support of visitors.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر

آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :